Your Heading Here

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. V souladu s tím jsme vyvinuli tyto zásady, abyste pochopili, jak shromažďujeme, používáme, komunikujeme a využíváme osobní údaje. Níže jsou uvedeny naše zásady ochrany osobních údajů

Při vstupu na stránky https://klementinavypravi.cz/ se o vás Vladi Vavrousková během vaší návštěvy dozví určité informace.

Podobně jako jiné komerční webové stránky naše webové stránky využívají standardní technologii zvanou „cookies“ (viz vysvětlení níže) a protokoly serveru ke shromažďování informací o tom, jak jsou naše stránky používány. Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie a protokolů serverů mohou zahrnovat datum a čas návštěv, zobrazené stránky, čas strávený na našich stránkách a webové stránky navštívené těsně před a těsně po naší vlastní, stejně jako vaši IP adresu.

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Proto jsme vyvinuli tuto politiku, abyste pochopili, jak splníme, používáme, komunikujeme a používáme osobní informace. Následující popisuje naše zásady ochrany osobních údajů.

Při návštěvě webových stránek https://klementinavypravi.cz/ se Vladi Vavroušková dozví o vaší návštěvě určitých informací.

Podobně jako u jiných komerčních webových stránek využívají naše webové stránky standardní technologii nazývanou "cookies" (viz vysvětlení níže) a protokoly, které sbírají informace o tom, jak jsou naše stránky používají servery. Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie a protokolů o serveru mohou obsahovat datum a čas návštěvy, zobrazených stránek, časová adresa na našich stránkách a navštívené webové stránky stejně těsně před a těsně za našimi, jako vaše IP.

Používání souborů cookie

Použití souborů cookie

A cookie is a very small text document, which often includes an anonymous unique identifier. When you visit a website, that site"s computer asks your computer for permission to store this file in a part of your hard drive specifically designated for cookies. Each website can send its own cookie to your browser if your browser"s preferences allow it, but (to protect your privacy) your browser only permits a website to access the cookies it has already sent to you, not the cookies sent to you by other sites.

Cookie je velmi malý textový dokument, který často obsahuje anonymní jedinečný identifikátor. Když navštívíte webovou stránku, počítač daného webu požádá počítač o povolení ukládat tento soubor do části pevného disku určeného speciálně pro soubory cookie. Každý webový server může do prohlížeče odeslat vlastní soubor cookie, pokud to vaše předvolby prohlížeče umožňují , ale (pro ochranu vašeho soukromí) umožňuje váš prohlížeč přístup pouze k webovým stránkám, které již vám byly zaslány, a nikoli k souborům cookie, které vám byly zaslány jinými stránkami.

IP adresy

Adresy IP

IP addresses are used by your computer every time you are connected to the Internet. Your IP address is a number that is used by computers on the network to identify your computer. IP addresses are automatically collected by our web server as part of demographic and profile data known as “traffic data” so that data (such as the Web pages you request) can be sent to you.

IP adresy jsou používány počítačem při každém připojení k Internetu. Vaše IP adresa je číslo, které používá počítače v síti k identifikaci vašeho počítače. IP adresy jsou automaticky shromažďovány našim webovým serverem jako součást demografických a profilových dat známých jako "dopravní data", takže vám mohou být zasílány údaje (např. Webové stránky, které požadujete).

Informace emailem..

Informace o e-mailu

If you choose to correspond with us through email, we may retain the content of your email messages together with your email address and our responses. We provide the same protections for these electronic communications that we employ in the maintenance of information received online, mail and telephone. This also applies when you register for our website, sign up through any of our forms using your email address or make a purchase on this site. For further information see the email policies below.

Pokud se s námi rozhodnete e-mailem, můžeme obsah e-mailových zpráv zachovat spolu s vaší e-mailovou adresou a našimi odpověďmi. Poskytujeme stejné ochrany pro tyto elektronické komunikace, které využíváme při údržbě informací přijatých online, poštou a telefonem. To platí také v případě, že se zaregistrujete na našich webových stránkách, přihlašujete se prostřednictvím kterékoli z našich formulářů pomocí svých e-mailových adres nebo zakoupíte na tomto webu. Další informace naleznete v e-mailových zásadách uvedených níže.

How Do We Use the Information That You Provide to Us?

Jak používáme informace, které nám poskytujete?

Broadly speaking, we use personal information for purposes of administering our business activities, providing customer service and making available other items and services to our customers and prospective customers.

Vladi Vavrouskova will not obtain personally-identifying information about you when you visit our site, unless you choose to provide such information to us, nor will such information be sold or otherwise transferred to unaffiliated third parties without the approval of the user at the time of collection.

We may disclose information when legally compelled to do so, in other words, when we, in good faith, believe that the law requires it or for the protection of our legal rights.

Obecně řečeno používáme osobní informace pro účely správy našich obchodních činností, poskytování služeb zákazníkům a zpřístupnění dalších položek a služeb našim zákazníkům a potenciálním zákazníkům.

Vladi Vavroušková neobdrží osobní informace o vás při návštěvě našeho webu, pokud se nám nestanete poskytnout takové informace, ani nebudou tyto informace prodány ani jinak převedeny na nezasloužené třetí strany bez souhlasu uživatele v době sbírka.

Můžeme zveřejnit informace, pokud je to zákonem nucené, jinými slovy, když se my, v dobré víře, domníváme, že zákon to vyžaduje, nebo pro ochranu našich zákonných práv.

Email Policies

E-mailové zásady

We are committed to keeping your e-mail address confidential. We do not sell, rent, or lease our subscription lists to third parties, and we will not provide your personal information to any third party individual, government agency, or company at any time unless strictly compelled to do so by law.

We will use your e-mail address solely to provide timely information about Vladi Vavrouskova.


We will maintain the information you send via e-mail in accordance with applicable federal law.

prosíme zachovat důvěrnost e-mailové adresy. Neposkytujeme, nepůjčujeme ani nepronajmeme naše seznamy předplatného třetího strany a vaše osobní údaje nebudeme poskytovat žádnému jednotlivci, vládní zdroje nebo společnosti třetí strany kdykoli, pokud to bude zákonem stanoveno.

E-mailovou adresu použijeme výhradně k poskytnutí včasných informací o Vladi Vavrouškové

Budeme zachovávat informace, které nám zašlete e-mailem, v souladu s platnými federálními právními předpisy.

CAN-SPAM Compliance

Soulad s CAN-SPAM

In compliance with the CAN-SPAM Act, all e-mail sent from our organization will clearly state who the e-mail is from and provide clear information on how to contact the sender. In addition, all e-mail messages will also contain concise information on how to remove yourself from our mailing list so that you receive no further e-mail communication from us.

V souladu se zákonem CAN-SPAM bude v e-mailu zaslaném naší organizací jasně uvedeno, od koho je e-mail, a poskytnout jasné informace o tom, jak kontaktovat odesílatele. Navíc všechny e-mailové zprávy budou také obsahovat stručné informace o tom, jak se vymanit z našeho mailing listu, abyste od nás nedostali další e-mailovou komunikaci.

Choice/Opt-Out

Volba / Opt-Out

.

Our site provides users the opportunity to opt-out of receiving communications from us and our partners by reading the unsubscribe instructions located at the bottom of any e-mail they receive from us at anytime.

Users who no longer wish to receive our newsletter or promotional materials may opt-out of receiving these communications by clicking on the unsubscribe link in the e-mail.

Naše stránky poskytují uživatelům možnost odmítnout přijímání sdělení od nás a našich partnerů čtením pokynů k odběru, které se nacházejí v dolní části každého e-mailu, který od nás obdrží kdykoli.
Uživatelé, kteří již nebudou chtít dostávat náš informační bulletin nebo propagační materiály, se mohou vyhnout přijímání těchto sdělení kliknutím na odkaz pro odhlášení v e-mailu.

Use of External Links

Použití externích odkazů

https://klementinavypravi.cz/ může obsahovat odkazy na mnoho dalších webových stránek. Vladi Vavrousková nemůže zaručit přesnost informací nalezených na jakékoli odkazované stránce. Odkazy na externí stránky nebo z externích stránek, které Vladi Vavrousková nevlastní ani neřídí, nepředstavují podporu sponzorů těchto stránek nebo produktů nebo informací na nich prezentovaných Vladi Vavrouskovou nebo některým z jejích zaměstnanců.

Vstupem na tuto webovou stránku souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami používání webových stránek, všemi platnými zákony a předpisy, a souhlasíte s tím, že odpovídáte za dodržování veškerých platných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, je vám zakázáno používat tuto stránku nebo k ní přistupovat. Materiály obsažené na této webové stránce jsou chráněny příslušným autorským právem a zákonem o ochranných známkách.

https://klementinavypravi.cz/ mohou obsahovat odkazy na mnoho dalších webových stránek. Vladi Vavroušková nemůže zaručit správnost informací nalezených na žádném propojeném webu. Odkazy na nebo z externích stránek, které Vladi Vavroušková nevlastní nebo nekontrolují, nepředstavují souhlas společnosti Vladi Vavroušková nebo jejího zaměstnance sponzorů těchto stránek nebo produktů nebo informací, které jsou v nich uvedeny.

Přístupem na tyto webové stránky souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto smluvní podmínky, všechny platné zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za dodržování platných místních zákonů. Pokud nesouhlasíte s žádným z těchto podmínek, máte zakázáno používat nebo přistupovat k tomuto webu. Materiály obsažené v této webové stránce jsou chráněny platnými právy o autorských právech a ochranných známkách.


Intellectual Property Rights

Práva k duševnímu vlastnictví

All copyrights, trademarks, patents and other intellectual property rights in and on our website and all content and software located on the site shall remain the sole property of Vladi Vavrouskova or its licensors. The use of our trademarks, content and intellectual property is forbidden without the express written consent from Vladi Vavrouskova.

You must not:

  •   Republish material from our website without prior written   consent.
  •   Sell or rent material from our website.
  •  Reproduce, duplicate, create derivative, copy or otherwise exploit material on our website for any purpose.
  •  Redistribute any content from our website, including onto another website.

Všechna autorská práva, ochranné známky, patenty a jiná práva duševního vlastnictví na našich webových stránkách a na veškerém obsahu a softwaru umístěném na těchto stránkách zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti Vladi Vavrouskova nebo jejích poskytovatelů licencí. Používání našich ochranných známek, obsahu a duševního vlastnictví je zakázáno bez výslovného písemného souhlasu Vladi Vavrouskové.

Nesmíte:

• Publikovat materiál z našich webových stránek bez předchozího písemného souhlasu.
• Prodávat nebo pronajímat materiál z našich webových stránek.
• Reprodukovat, duplikovat, vytvářet deriváty, kopírovat nebo jinak využívat materiál na našich webových stránkách pro jakýkoli účel.
• Přerozdělovat jakýkoli obsah z našich webových stránek, a to i na jiné webové stránky.

Acceptable Use

Přijatelné použití

You agree to use our website only for lawful purposes, and in a way that does not infringe the rights of, restrict or inhibit anyone else"s use and enjoyment of the website. Prohibited behavior includes harassing or causing distress or inconvenience to any other user, transmitting obscene or offensive content or disrupting the normal flow of dialogue within our website.You must not use our website to send unsolicited commercial communications.

You must not use the content on our website for any marketing related purpose without our express written consent.

Souhlasíte s tím, že používáte naši webovou stránku pouze pro zákonné účely a způsobem, který neporušuje práva, omezení nebo bránění užívání a užívání webových stránek nikým jiným. Zakázané chování zahrnuje obtěžování nebo způsobení utrpení nebo nepříjemnosti jakémukoli jinému uživateli , vysílání obscénního nebo urážlivého obsahu nebo narušení běžného toku dialogu na našich webových stránkách.

Nesmíte používat naše webové stránky k odesílání nevyžádaných obchodních sdělení. Obsah nesmíte používat na našich webových stránkách pro jakékoli marketingové účely bez našeho výslovného písemného souhlasu.

Restricted Access

Omezený přístup

We may in the future need to restrict access to parts (or all) of our website and reserve full rights to do so. If, at any point, we provide you with a username and password for you to access restricted areas of our website, you must ensure that both your username and password are kept confidential.

V budoucnu můžeme omezit přístup na části (nebo všechny) našeho webu a vyhradit si plná práva k tomu. Pokud vám v každém okamžiku poskytneme uživatelské jméno a heslo pro přístup do vyhrazených oblastí našich webových stránek, musíte zajistit, aby vaše uživatelské jméno a heslo byly zachovány důvěrné.

Use of Testimonials.

Použití svědectví

In accordance to with the FTC guidelines concerning the use of endorsements and testimonials in advertising, please be aware of the following:

Testimonials that appear on this site are actually received via text, audio or video submission. They are individual experiences, reflecting real life experiences of those who have used our products and/or services in some way. They are individual results and results do vary. We do not claim that they are typical results. The testimonials are not necessarily representative of all of those who will use our products and/or services.

The testimonials displayed in any form on this site (text, audio, video or other) are reproduced verbatim, except for correction of grammatical or typing errors. Some may have been shortened. In other words, not the whole message received by the testimonial writer is displayed when it seems too lengthy or not the whole statement seems relevant for the general public.

Vladi Vavrouskova is not responsible for any of the opinions or comments posted on https://klementinavypravi.com/ Vladi Vavrouskova is not a forum for testimonials, however provides testimonials as a means for customers to share their experiences with one another. To protect against abuse, all testimonials appear after they have been reviewed by management of Vladi Vavrouskova. Vladi Vavrouskova doe not share the opinions, views or commentary of any testimonials on https://klementinavypravi.cz/ - the opinions are strictly the views of the testimonial source.

The testimonials are never intended to make claims that our products and/or services can be used to diagnose, treat, cure, mitigate or prevent any disease. Any such claims, implicit or explicit, in any shape or form, have not been clinically tested or evaluated.

V souladu s pokyny FTC týkajícími se používání potvrzení a osvědčení o reklamě si prosím uvědomte následující skutečnosti:

Osvědčení, která se objevují na této stránce, jsou skutečně přijímána prostřednictvím textových, zvukových nebo videozáznamů. Jedná se o individuální zkušenosti, které odrážejí skutečné životní zkušenosti těch, kteří nějakým způsobem využívali naše produkty a / nebo služby. Jedná se o individuální výsledky a výsledky se liší. Netvrdíme, že jsou to typické výsledky. Osvědčení nemusí být nutně reprezentativní pro všechny, kteří budou používat naše produkty a / nebo služby.

Osvědčení zobrazená v jakékoli podobě na tomto webu (text, zvuk, video nebo jiné) jsou reprodukovány doslovně, s výjimkou opravy gramatických nebo typických chyb. Některé mohou být zkráceny. Jinými slovy, ne celá zpráva přijatá svědkem spisovatele je zobrazena, když se zdá příliš zdlouhavé, nebo ne celé prohlášení vypadá relevantní pro širokou veřejnost.

Vladi Vavroušková neodpovídá za žádné názory nebo komentáře zveřejněné na https://klementinavypravi.com/. Vladi Vavroušková není fórem pro osvědčení, nicméně poskytuje osvědčení jako prostředek k tomu, aby si zákazníci mohli navzájem sdílet své zkušenosti. K ochraně před zneužíváním se všechny posudky objevují poté, co byly přezkoumány vedením Vladi Vavrouškové. Vladi Vavroušková nesdílí s názory, názory nebo komentářem žádných posudků na https://klementinavypravi.cz/- názory jsou výhradně názory zdroje svědectví.

Osvědčení nikdy nemá za cíl tvrdit, že naše výrobky a / nebo služby mohou být použity k diagnostice, léčbě, léčení, zmírnění nebo prevenci jakékoliv nemoci. Jakékoli takové tvrzení, implicitní nebo explicitní, v jakémkoliv tvaru nebo formě, nebyly klinicky testovány ani vyhodnoceny.

How Do We Protect Your Information and Secure Information Transmissions?

Jak chráníme vaše informace a bezpečný přenos informací?

Email is not recognized as a secure medium of communication. For this reason, we request that you do not send private information to us by email. However, doing so is allowed, but at your own risk. Some of the information you may enter on our website may be transmitted securely via a secure medium known as Secure Sockets Layer, or SSL. Credit Card information and other sensitive information is never transmitted via email.

Vladi Vavrouskova may use software programs to create summary statistics, which are used for such purposes as assessing the number of visitors to the different sections of our site, what information is of most and least interest, determining technical design specifications, and identifying system performance or problem areas.

For site security purposes and to ensure that this service remains available to all users, Vladi Vavrouskovauses software programs to monitor network traffic to identify unauthorized attempts to upload or change information, or otherwise cause damage.

E-mail není rozpoznán jako zabezpečené komunikační médium. Z tohoto důvodu požadujeme, abyste nám neposílali e-maily o soukromé informace. Je to však povoleno, ale na vlastní nebezpečí. Některé informace, které můžete zadat na našich webových stránkách, mohou být bezpečně přenášeny prostřednictvím zabezpečeného média známého jako Secure Sockets Layer nebo SSL. Informace o kreditní kartě a další citlivé informace se nikdy neposkytují prostřednictvím e-mailu.

Vladi Vavroušková může používat softwarové programy pro vytváření souhrnných statistik, které se používají k určení počtu návštěvníků různých částí našeho webu, jaké informace mají nejvíce a nejmenší zájem, určení technických specifikací návrhu a identifikace výkonu systému nebo problémových oblastí.

Pro účely zabezpečení webu a pro zajištění toho, aby tato služba zůstala k dispozici všem uživatelům, používá Vladi Vavroušková softwarové programy pro sledování síťového provozu za účelem identifikace neoprávněných pokusů nahrát nebo změnit informace nebo jinak způsobit škody.

Disclaimer and Limitation of Liability

Odmítnutí odpovědnosti a omezení odpovědnosti

Vladi Vavrouskova makes no representations, warranties, or assurances as to the accuracy, currency or completeness of the content contain on this website or any sites linked to this site.

All the materials on this site are provided "as is" without any express or implied warranty of any kind, including warranties of merchantability, noninfringement of intellectual property or fitness for any particular purpose. In no event shall Vladi Vavrouskova or its agents or associates be liable for any damages whatsoever (including, without limitation, damages for loss of profits, business interruption, loss of information, injury or death) arising out of the use of or inability to use the materials, even if Vladi Vavrouskova has been advised of the possibility of such loss or damages.

Vladi Vavroušková neposkytuje žádné prohlášení, záruky ani ujištění o přesnosti, měně nebo úplnosti obsahu, které obsahují na těchto stránkách nebo na jakýchkoli stránkách propojených s touto stránkou.

Veškeré materiály na tomto webu jsou poskytovány "tak jak je" bez jakýchkoliv výslovných nebo předpokládaných záruk jakéhokoli druhu, včetně záruk obchodovatelnosti, neporušení duševního vlastnictví nebo vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel. V žádném případě společnost Vladi Vavroušková nebo její zástupci nebo společníci nebudou odpovědni za jakoukoli škodu (včetně, mimo jiné, škody za ztrátu zisku, přerušení činnosti, ztrátu informací, úraz nebo smrt) vyplývající z použití nebo neschopnosti použití materiály, a to iv případě, že je Vladi Vavroušková informován o možnosti takové ztráty nebo škody.

Policy Changes

Změny zásad

We reserve the right to amend this privacy policy at any time with or without notice. However, please be assured that if the privacy policy changes in the future, we will not use the personal information you have submitted to us under this privacy policy in a manner that is materially inconsistent with this privacy policy, without your prior consent.

We are committed to conducting our business in accordance with these principles in order to ensure that the confidentiality of personal information is protected and maintained.

Vyhrazujeme si právo upravit tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoliv s upozorněním nebo bez upozornění. Ujistěte se však, že pokud se budou zásady ochrany osobních údajů v budoucnu měnit, nebudeme používat osobní údaje, které jste nám zaslali v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů způsobem, který je zásadně v rozporu s těmito zásadami ochrany osobních údajů bez vašeho předchozího souhlasu.

Snažíme se provádět naše podnikání v souladu s těmito zásadami, abychom zajistili ochranu a zachování důvěrnosti osobních údajů.

Contact

Kontakt

If you have any questions regarding this policy, or your dealings with our website, please contact us here: na slovicko@klementinavypravi.com

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad nebo vašich vztahů s našimi webovými stránkami, kontaktujte nás prosím zde: naslovicko@klementinavypravi.com

>